strzałka - idź do góry strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Miejski Dom Kultury w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

  • treści, które nie zostały przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Paździorek-Jakubowska, adres poczty elektronicznej izabela.pazdziorek-jakuowska@mdk.mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2262147.informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące wszystkich budynków Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Korzystam z pomocy Urzędu Miasta, W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w zakresie SJM (system językowo-migowy) nie ma przeszkolonych pracowników.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez :

  • e-mail na adres: izabela.pazdziorek-jakubowska@mdk.mikolow.eu
  • numer: 32 2262147

Do budynków i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Miejskiego Domu Kultury w Mikołowienie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  1. Informacje dotyczące budynku przy Rynku 19, 43-190 Mikołów

Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków, dlatego utrudnione jest dostosowanie części pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci korzystają z wejścia od Rynku, które jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Przy wejściu znajduje się niewysoki próg.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Na parkingu przy Rynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – należy kierować się korytarzem na prawo od wejścia.

  1. Informacje dotyczące budynku przy Krawczyka 21, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia na Krawczyka 21 przeznaczone są na sale prób zespołów młodzieżowych. Pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze oraz I piętrze budynku, w którym nie ma windy.

Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę na Krawczyka 21 mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 2262147) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.

 

 

 

 

 

 

Nasi sponsorzy

 

logotyp firmy Czesław Jóźwik - okręgowa stacja pojazdów

patronat medialny

 
link - zamknij komunikat o ciasteczkach

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności