address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
---

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
---

shop_icon
10

11 marca zapraszamy do MDK na turniej szachowy, który będzie prowadzony w trzech kategoriach wiekowych - do lat 6, do lat 10 i do lat 13. Na turnieju będzie można uzyskać V oraz IV kategorię. Zapisy tylko przez chessarbiter.com prowadzimy do osiągnięcia limitu miejsc. Szczegóły poniżej!

REGULAMIN
MIKOŁOWSKI TURNIEJ O KATEGORIĘ
11.03.2023

1. Termin i miejsce:
MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE, ul. Rynek 19, 43-190 Mikołów.
11.03.2023 sobota
Potwierdzenie zapisów do 8.45, 1. runda: 9.00.
Najbliższy parking znajduje się pod Urzędem Miasta

2. Grupy wiekowe:
a) Grupa do lat 7 (rocznik 2016 i młodsi)
b) Grupa do lat 10 (rocznik 2013 i młodsi)
c) Grupa do lat 14 (rocznik 2009 i młodsi)

3. Tempo gry i ilość rund:
30 min na zawodnika, na turnieju będzie można uzyskać V oraz IV kategorię.
Ilość rund: 6

4. Nagrody:
WSZYSCY ZAWODNICY OTRZYMAJĄ UPOMINEK!

W każdej grupie nagrody główne dla miejsc 1-3 (bony upominkowe) oraz nagroda dla najlepszej dziewczynki.

W grupie do lat 6 nagrody otrzymają najmłodsza dziewczynka oraz chłopiec.

5. Wpisowe:
Wpisowe wynosi 40 zł (dla uczestników koła szachowego MDK Mikołów 30 zł). Płatność na miejscu w dniu zawodów.

6. Zapisy i limit miejsc:
Zapisy tylko przez chessarbiter.com prowadzimy do osiągnięcia limitu miejsc lub do 8.03.2023 r. Limit miejsc wynosi 50 i po jego osiągnięciu sędzia zablokuje możliwość dodania uczestnika.

7. Uwagi końcowe:
a) Zawodnicy opłacają wpisowe przed rozpoczęciem turnieju.
b) Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w turnieju tym samym poprzez wyraźne działanie dokonania czynności zostaje wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
c) Uczestnik Turnieju Szachowego organizowanego na terenie MDK w Mikołowie zostaje poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych pozyskanych do przeprowadzenia turnieju z jego uczestnictwem. Klauzula informacyjna zostaje zmieszczona na końcu Regulaminu.
d) Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
e) Wykonywanie zdjęć podczas turnieju będzie się odbywało na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. osoby sfotografowane będą stanowiły jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, impreza publiczna, krajobraz na co nie jest wymagana zgoda i zezwolenie. Wykonanie zdjęć będzie odbywało się z poszanowaniem praw osoby do jej wizerunku. To znaczy zdjęcia będą wykonywane w sposób spontaniczny i nie nakierowany na wizerunki konkretnych uczestników turnieju, a jedynie na przedstawienie wydarzenia, atmosfery w celu promowania turnieju i działań MDK w Mikołowie.
f) Zawodnicy pozostają pod opieką rodziców, opiekunów lub przebywają na turnieju samodzielnie na odpowiedzialność opiekunów.
g) Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Klauzula informacyjna dla uczestników Turnieju Szachowego:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. [RODO], informujemy, iż:
1. Administratorem jest MDK w Mikołowie [43-190], ul. Rynek 19. Dane kontaktowe: telefon: [32] 226-21-47,
e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail iodo@mdkmikolow.eu lub korespondencyjny na adres siedziby Administratora z dopiskiem „ dla IOD”.
3. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko i data urodzenia/rocznik urodzenia Administrator pozyskał ze strony www.chessarbiter.com za pośrednictwem, której zostało dokonane zgłoszenie uczestnika do turnieju.
4. Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celu realizacji turnieju zgodnie z jego założeniem opisanym w Regulaminie Turnieju tj. przeprowadzenia turnieju, wyłonienia zwycięzców i promowaniu turnieju i działań podejmowanych przez MDK w Mikołowie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: – art. 6 ust. 1 a) RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona podczas zapisu uczestnictwa w turnieju poprzez stronę Polskiego Związku Szachowego,– art. 6 ust.1 lit c) RODO - obowiązek prawny nałożony na administratora w zakresie pobierania opłaty i jej dokumentowania; – art. 6 ust.1 lit e) RODO przetwarzanie jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora tj. np. w celu dokumentowania zorganizowanego turnieju i – art. 6 ust.1 lit e) RODO – interes własny administratora w zakresie promowania turnieju poprzez social media i stronę internetową.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania turnieju lub do czasu wycofania zgody, chyba, że administrator dokona wcześniej usunięcia tych danych wskutek ustania ich celu przetwarzania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO np. w zakresie świadczenia usług IT, teleinformatycznych lub inne podmioty działające na odrębnych przepisach prawa, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich usunięcia oraz prawo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. W celu zgłoszenia realizacji praw należy się kontaktować na dane podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli. Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba zostanie poinformowana o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza EOG.
11. Dane nie są przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.