address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
8:00 - 20:00

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
8:00 - 20:00

shop_icon
10
band_picture

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-24

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Treści informacyjne są zamieszczane w sposób dostępny dla osób o szczególnych potrzebach.

Wyłączenia

 • Treści, które nie zostały wytworzone przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 1992-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Paździorek-Jakubowska.
E-mail: izabela.pazdziorek-jakubowska@mdk.mikolow.eu
Telefon: 32 2262147

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
Adres: Rynek 19, 43-190 Mikołów
E-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
Telefon: 32 2262147

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Korzystamy z pomocy Urzędu Miasta, w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w zakresie SJM (system językowo-migowy) nie ma przeszkolonych pracowników.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez :

e-mail na adres: izabela.pazdziorek-jakubowska@mdk.mikolow.eu
numer: 32 2262147

Do budynków i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada wersję kontrastową oraz możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
Dzięki szynom najazdowym możliwy jest wjazd wózków na scenę sali widowiskowej.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej MDK do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Informacje dotyczące budynku przy Krawczyka 21, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia na Krawczyka 21 przeznaczone są na sale prób zespołów młodzieżowych. Pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze oraz I piętrze budynku, w którym nie ma windy.

Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę na Krawczyka 21 mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 2262147) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.